Site logo

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES TERMAT DHE KUSHTET E MARREVESHJES!


Termat e perdorimit dhe kushtet e marrëveshjejes (“Marrëveshja”) përshkruan termat dhe kushtet e aplikueshme për përdorimin e faqes së internetit Njoftime24.al e cila është identifikuar me portalin www.njoftime24.al (“Portali”). Kjo Marrëveshje është lidhur ndërmjet jush dhe përdoruesit te Faqes ( “Përdoruesi”) dhe Njoftime24.al (“Portali”).

 1. APLIKIMI I DHE PRANIMI I TERMAVE DHE KUSHTEVE.
 • 1 Për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje, një “Përdorues” është çdo person i cili ka akses ne portalin njoftime24.al , pa marrë parasysh nëse përdoruesit eshte  regjistruar te Portali si një përdorues pa abonim, ose nëse përdoruesit eshte me abonim  si një klient qe ka paguar për një shërbim të veçantë të dhënë nga Portali . Perdoruesi përfshin personin duke përdorur këtë portali dhe çdo person juridik që mund të përfaqësohet nga personi nën autoritetin juridik  ose fizik.
  1.2 Duke hyrë ose duke përdorur portalin, ju bini dakord për të pranuar termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë Marrëveshje, per cdo te anëtarësuar. Ju do të jeni te lidhur me termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje në lidhje me aksesin apo përdorimin e kësaj faqe dhe çdo  (update) , modifikime ne vijim, shtesë ose ndryshime në këtë Portal. Nëse ju nuk e pranoni të gjitha termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, ju lutem, mos e përdorni Portalin.
  1.3 Kjo Marrëveshje zbatohetdhe  për çdo Shërbimin Premium (siç përcaktohet më poshtë), përveç ndonjë termave dhe kushteve që mund të jenë të aplikueshme për të tilla Shërbimit të veçantë te kushteve Premium , megjithatë, në rast të ndonjë konflikti apo mospërputhje ndërmjet ndonjë dispozite të termave dhe kushteve të që mund të jetë i zbatueshëm për të Shërbimin Premium dhe çdo dispozite të kësaj Marrëveshjeje, konflikte të tilla ose do të mospërputhjes (përveç rasteve të parashikuara shprehimisht ose rënë dakord) të zgjidhet në mënyrë të favorshme për Portalin dhe / anetaret e saj.
  1.4 Portali mund të amendojë këtë Marrëveshje në çdo kohë nga postimi Marrëveshjen e ndryshuar dhe të riformuluar në Portalin. Marrëveshja ndryshuar dhe rishikuar hyn në fuqi menjëherë pas postimit. Kjo Marrëveshje është ndryshuar së fundi më 1 Janar, 2022. Postimet nga Portali sipas Marrëveshjes së ndryshuar dhe të riparaqitur dhe përdorimi i vazhdueshëm i Faqes konsiderohet të jetë pranimi i kushteve të ndryshuara. Kjo marrëveshje nuk mund të ndryshohet, përveç me shkrim nga një peraqesues zyrtar i autorizuar i Portalit.

SHËRBIMET PREMIUM

 • 1 Qasja në Portalin dhe disa nga karakteristikat e tij janë dhënë për të gjithë përdoruesit pa pagesë. Megjithatë, Portali rezervon të drejtën, pa njoftim paraprak, për të kufizuar qasjen në zona të caktuara ose karakteristika e Faqes ( “Shërbimet Premium”) për të paguar Përdoruesit apo Përdoruesit që u nënshtrohen një procesi të veçantë të regjistrimit. Qasja në dhe përdorimin e këtyre shërbimeve Premium janë percaktuar nga termat dhe kushtet sipas marrëveshjeve të veçanta në Përveç kësaj Marrëveshjeje shtesë.
  2.2 Portali rezervon të drejtën për të mohuar Shërbimet Premium për çdo Përdoruesi për çfarëdo arsye, në mënyrë që të mbrohen interesat Portalit.
  2.3 Shërbimet Premium dhe aksesi ne Portal janë të rezervuara për “përdorim njerëzor”. Robotat dhe çdo sistemet e tjera automatike nuk mund të përdoret për të mbledhur informacion mbi Portali. Portali rezervon të drejtën për të ndaluar shërbimin pa ndonjë njoftim dhe pa asnjë rimbursim ose kompensim.
 1. PËRDORUESIT NE PËRGJITHËSI.
 • 1 Përdoruesit mund të përdorin këtë Portalin vetëm për qëllimet e tyre personale ose të biznesit . Çdo Perdorues pajtohet se ai/ajo nuk do të kopjoni, riprodhoni ose të shkarkoni ndonjë informacion, tekst, imazhe, video klipe, direktori, fotografi, bazat e të dhënave ose prona në dispozicion në ose përmes faqes ( “Kontenti Portalit “) me qëllim të ri-shitjes ose ri-shpërndarjen e Kontenti Portalit, postimeve në masë (nëpërmjet email, mesazhet me tekst pa te njoftuar ndermjet postës elektronike ose telefon), per te operuar si një biznes që konkuron me Portalin, ose ndryshe komercialisht shfrytëzuar Kontenti Portalit. rikthim sistematik i Portali Përmbajtja e kësaj faqeje për të krijuar apo të përpilojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një koleksion, përmbledhje, bazës së të dhënave ose direktorin (nëpërmjet roboteve, sisteme apo pajisjet automatike ose proceset manual) pa lejen me shkrim nga Portali është e ndaluar. Përveç kësaj, përdorimi i përmbajtjes apo materiale për ndonjë qëllim nuk lejohet shprehimisht në këtë Marrëveshje është e ndaluar.
  3.2 Disa nga Kontenti Portalit shfaqet në këtë vend është dhënë ose postuar nga palë të treta ( “Përmbajtja e Palës së Tretë”). Çdo Përmbajtja e Palës së Tretë është përgjegjësi e vetme e palës që ka dhënë përmbajtjen. Portali nuk është përgjegjës për saktësinë, korrektësinë, ligjshmërinë ose vërtetësinë e çdo përmbajtje të palës së tretë, dhe nuk do të jetë përgjegjës për çdo përdorues në lidhje me mbështetje përdoruesit të tillë të tillë përmbajtjes palës së tretë. Përveç kësaj, Portali nuk është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve të çdo përdorues është në vend, dhe nuk do të jetë përgjegjës për çdo person në lidhje me çdo dëm të shkaktuar nga një person si pasojë e sjelljes së përdoruesit tillë.
  3.3 Portali mund të lejojë përdoruesve akses në përmbajtjen, produkteve ose shërbimeve të ofruara nga palët e treta nëpërmjet hyperlinks (në formën e lidhjes fjalës, banners, kanaleve ose ndryshe) në faqen e internetit të palës së tretë . Kini kujdes për të lexuar termat dhe kushtet e vendeve të tilla dhe / ose politikave të fshehtësisë para se të përdorni faqet e tilla në mënyrë që të jetë i vetëdijshëm për termat dhe kushtet e përdorimit të këtyre vendeve. Perdoruesi pranon se Portali nuk ka kontroll mbi faqen e internetit të palës së tretë-së, nuk ka monitoruar zona të tilla, dhe Portali nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për të gjithë për faqen e internetit të tillë, ose çdo lloj materiali, produkteve ose shërbimeve të bëra në dispozicion në faqen e internetit të tilla.
  3.4 Mesazhet ose informacione të dërguara nga anëtarët nëpërmjet sistemeve të komunikimit të ofruara nga Portalin, ose nëpërmjet email, faks ose letra të adresohet marra nga Portalin, nuk duhet të përmbajnë asnjë nga materialet e përshkruara në dispozitat e nenit 5.4 më poshtë.
  3.5 Portali rezervon të drejtën për të kufizuar, të mohuar ose të krijuar qasje të ndryshme në vend dhe karakteristikat e tij në lidhje me Përdoruesit të ndryshme, apo për të ndryshuar ndonjë nga karakteristikat apo të prezantuar veçori të reja pa njoftim paraprak. Çdo Perdoruesi pranon se paaftësia për të përdorur Portalin tërësisht ose pjesërisht për çfarëdo arsye mund të kenë efekte negative në biznesin e tij. Çdo Përdoruesi bie dakord se në asnjë rast Portali të jetë përgjegjës për të përdoruesit ose palëve të treta për ndonjë paaftësi për të përdorur këtë faqe interneti (qoftë për shkak të ndërprerjes, qasja e kufizuar, ndryshimet ose ndërprerjen e ndonjë veçori në vend apo ndryshim), çdo vonesat, gabimet ose lëshimet në lidhje me komunikimet ose transmetim, ose çdo dëmtim (direkte, indirekte, rrjedhimore ose ndryshe) që rrjedhin nga përdorimi i ose paaftësia për të përdorur Portalin apo ndonjë nga karakteristikat e tij.
  3.6 Asnjë Perdorues nuk ndërmerr ndonjë skemë për të minuar integritetin e sistemeve kompjuterike apo rrjetet e përdorura nga Portali dhe / ose çdo përdoruesi tjetër dhe nuk lejon Perdoruesin të bëjnë të pamundurën për të fituar qasje të paautorizuar në sisteme të tilla kompjuterike apo rrjetet.
  3.7 Bëjmë thirrje që ju të lexoni Politika Portali e privatësisë e cila rregullon mbrojtjen dhe përdorimin e informacionit të çdo Përdoruesit në posedim Portalit. Çdo Perdoruesi ne këtë mënyrë pranon Kushtet e Privatesise dhe ndonjë nga ndryshimet e reja me plotësimet e tyre. Çdo Perdorues pranon se Portali mund të ndryshojë Kushtet e Privatesise kohë pas kohe me kusht që Portali do të bëjë në dispozicion versionin e përditësuar të Kushtet e Privatesise në Portalin në çdo kohë. Vazhdimin tuaj te përdorimit të faqes do të konsiderohet të jetë ripranimi i juaj i Kushteve te Privatesise e cila është shfaqur më pas në Portalin në kohën e përdorimit të tillë.
 1. ANËTARËT E REGJISTRUAR
 • 1 Çdo përdorues i cili ka mbushur një formular on-line regjistrimit në Portalin, duke i dhënë informacionin e tij (të tilla si emri, adresa, telefon , adresën e-mail, detajet e biznesit të tij, etj), është një përdorues i regjistruar i Portali ( një “përdorues i regjistruar”). Portali do të krijojë një llogari ( “llogarisë”) për çdo përdorues i regjistruar dhe çdo përdorues i regjistruar është caktuar një hyrje ( “Login”) dhe fjalëkalimin ( “Password”) për të log-në qasje në llogarinë e vet.
  4.2 Portali mund të caktojë një llogari web-based email me hapësirë të kufizuar magazinimit për përdoruesit për të dërguar ose për të marrë e-mail (e “Llogari Email”). Përdoruesi do të jetë përgjegjës për të gjithë përdoruesit dhe përmbajtjen e të gjithë mesazheve komunikohen nëpërmjet Llogaria Email, si dhe pasojat e ndonjë mesazh të tillë.
  4.3 Në qoftë se anëtarët e regjistruar është një entitet biznesi, ju përfaqësoni që (a) që kanë autoritetin për të lidhur njësinë ekonomike të kësaj Marrëveshjeje; (B) adresën e keni përdorur gjatë regjistrimit është vendi kryesor i biznesit të subjektit të tillë të biznesit; dhe (c) të gjitha informacionet e tjera dorëzohen Portali gjatë procesit të regjistrimit është i vërtetë, i saktë, aktual dhe i plotë. Për qëllime të kësaj dispozite, një degë apo zyrë përfaqësuese nuk do të konsiderohet si një entitet i veçantë dhe vendi i tij kryesor i biznesit do të konsiderohet të jetë ajo e zyrën e saj qendrore.
  4.4 Duke u bërë një përdorues i regjistruar, ju pëlqimin për përfshirjen e të dhënave tuaja personale në PORTALI TE DHËNAVE tonë dhe të autorizojë Portali për të ndarë këtë informacion me përdorues të tjerë.
  4.5 Portali mund të pezullojë ose të përfundojë llogarisë ose Llogarin Email për anëtarët e regjistruar në çdo kohë, duke i dhënë jo më pak se njoftimit 24-orëshe për anëtarët e regjistruar; sidoqoftë, me kusht që njoftimi nuk është e nevojshme për përfundimin e tillë nëse (a) në përcaktimin Portali-së, nuk ka asnjë shkelje të dispozitave të kësaj Marrëveshjeje nga anëtarët e regjistruar; ose (b) Portali ka baza të arsyeshme për të dyshuar se një informacion të tillë me kusht për anëtarët e regjistruar është e pavërtetë, të pasakta apo nuk është aktuale ose të plota, ose (c) Portali beson se veprimet e përdorues i regjistruar mund të shkaktojë humbje financiare ose detyrim ligjor për të tillë Regjistruar User, Users tjera Portali, apo Portali ose filialet e saj.
  4.6 Pavarësisht nga neni 4.1 më sipër, Portali mund të refuzojë regjistrimin e mohojnë lëshimin e një llogari dhe / ose llogari të postës elektronike dhe hyres lidhur dhe fjalëkalimin për çdo përdorues për çfarëdo arsye.
 1. PËRDORUESIT KUSH POSTON INFORMACION NË PORTAL
 • 1 Ju duhet të jeni një përdorues i regjistruar në mënyrë që të postoni informacion në Portalin e vetë-perdorimit të paraqesë dhe të redaktoni mjetet e ofruara përmes faqes. Statusi juaj si për anëtarët e regjistruar rregullohet nga dispozitat e nenit 4 të mësipërm.
  5.2 Çdo Perdorues deklaron, garanton dhe pranon të (a) të sigurojë Portalit te dhenat të jene te vërteta, i saktë, aktual dhe informacion të plotë që do të shfaqet në Portalin dhe (b) të mbajë dhe menjëherë të ndryshojë të gjitha informatat për të mbajtur atë të vërtetë, të saktë, aktual dhe te plotë . Çdo Perdoruesi ka ne këtë mënyrë te dhena te verteta, në mbarë botën dhe disa te drejta (me nivelet e shumëfishta) licencë të pakthyeshme, të Portali për të shfaqur dhe të përdorin të gjithë informacionin e dhënë nga anëtarët e tillë në përputhje me qëllimet e përcaktuara në këtë Marrëveshje dhe për të ushtruar të drejtën e autorit, publiciteti dhe bazës së të dhënave të drejtat e keni në material ose informacion të tillë, në çdo media të njohura tani ose të mos njohur aktualisht.
  5.3 Çdo Perdoruesi deklaron, vendos dhe pajtohet se ai ka marrë të gjitha të drejtat e autorit nevojshme palës së tretë ose licencave markën dhe lejet dhe do të jetë përgjegjëse vetëm për të siguruar se çdo material apo informacion që poston në Portalin, ose ofron për Portali ose autorizon Portali për të shfaqur, ose produktet e përfaqësuar në këtë mënyrë, nuk e shkel të drejtën e autorit, markës tregtare, sekret tregtar ose të drejta të tjera personale ose të pronarit të ndonjë pale të tretë, apo është postuar me lejen e pronarit (ve) të këtyre të drejtave.
  5.4 Çdo Perdorues deklaron, garanton dhe është dakord që informacioni i dhënë për Portalin për tu shfaqur ne në faqe:
  5.5 Portali rezervon të drejtën në diskrecionin e saj e vetme për të hequr çdo material shfaqet në Portalin cilin me arsye beson se është i paligjshëm, do të mund të nënshtrohen Portali të përgjegjësisë, shkel këtë Marrëveshje ose të gjendet ndryshe e papërshtatshme në opinionin Portalit. Portali rezervon të drejtën për të bashkëpunuar plotësisht me autoritetet qeveritare, hetuesve privatë dhe / ose palëve të treta të demtuara në hetimin e ndonjë keqbërje të dyshuar sipas kodit civil apo penal. Më tej, Portali mund të zbulojë identitetin e miqve informacionin e përdoruesit, nëse kërkohet nga një organ qeveritar ose zbatimi i ligjit, një palë e tretë e dëmtuar, ose si rezultat i një thirrje ose veprim tjetër juridik, dhe Portali nuk do të jetë përgjegjës për dëmet ose rezultatet e saj dhe përdoruesit nuk pajtohet për të sjellë ndonjë veprim apo padi kundër Portali për zbulimin e tillë. Në lidhje me ndonjë nga sa më sipër, Portali mund të pezullojë ose të përfundojë llogarinë e çdo përdoruesi, si Portali e sheh të përshtatshme në diskrecionin e saj e vetme.
  5.6 Portali rezervon të drejtën në diskrecionin e saj e vetme për të trajtuar ndonjë produkt postuar në Portalin. Në konsumatorëve të tilla rast do të kontaktojë Portali për këto produkte. Portali do të prezantojë nga blerësi tek shitësi dhe të mbledhë një komision në rast të suksesit. Komisioni mund të paguhet nga shitësi dhe / ose blerësi. Në disa raste Portali gjithashtu mund të ndermejtesoje si agjensi rekrutimi , ne shitje makinash ose ndermjetes imobilar duke ruajtur te dhenat konfindenciale dhe marreveshje shtese midis paleve ne percaktimin e rolit dhe perftimeve ne ndermjetesim
  5.7 Portali rezervon të drejtën për të mohuar postimin e çdo Përdoruesi për çfarëdo arsye, në mënyrë që të mbrohen interesat Portalit.
 1. TRANSAKSIONET MIDIS BLERËSIT DHE FURNIZUESIT
 • 1 Nëpërmjet faqes, Portali ofron një platformë elektronike bazuar në ueb për shkëmbimin e informacionit midis blerësit dhe furnizuesit e produkteve dhe shërbimeve. Portali nuk kontrollon dhe nuk është përgjegjës apo përgjegjës për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose disponueshmërinë e produkteve ose shërbimeve të ofruara për shitje në vend ose nga aftësia e furnizuesit për të përfunduar një shitje ose aftësinë e blerësit për të përfunduar një blerje .
  6.2 Përdoruesit janë bërë me këtë rast të vetëdijshëm se mund të ketë rreziqe të merren me njerëzit që veprojnë nën pretekste të rreme. Portali nuk mund dhe nuk e konfirmon identitetin e supozuar çdo përdoruesit. Ne ju inkurajojmë për të vlerësuar me të cilët keni të bëni.
  6.3 Çdo Perdorues pranon se ajo është duke marrë plotësisht rreziqet e blerjes dhe të shitjes transaksioneve gjatë përdorimit të Faqes të kryer transaksione, këto rreziqe do të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, mis-përfaqësimin e produkteve dhe shërbimeve, skemat mashtruese, cilësi të pakënaqshme, dështimi për të përmbushur specifikimet, produktet e dëmtuar, vonesa ose parazgjedhur në dorëzim ose pagim, kosto keq-llogaritje, shkelje të garancisë, shkelje të kontratës dhe të transportit aksidenteve ( ” Rreziqet e Transaksionit”). Çdo Perdorues pajtohet se Portali nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për dëmet që mund të lindin si rezultat i, ose në lidhje me ndonjë rreziqet transaksionit.
  6.4 Përdoruesit janë përgjegjës vetëm për të gjitha termat dhe kushtet e transaksioneve të kryera në, përmes ose si rezultat i përdorimit të faqes, duke përfshirë, pa kufizim, kushtet në lidhje me pagesa, kthimit, garancitë, sigurimit, tarifat, taksat, Titulli, licencat, gjobat, lejet, trajtimin, transportimin dhe ruajtjen.
  6.5 Në rast se ndonjë përdorues ka një mosmarrëveshje me ndonjë palë në një transaksion, Perdoruesitillë pajtohet për lirimin dhe të siguroj Portali (dhe tona agjentët, bashkëpunëtorët, drejtorët, zyrtarët dhe punonjësit) nga të gjitha pretendimet, kërkesat, veprimet, procedurat, kostot, shpenzimet dhe dëmet (duke përfshirë pa kufizim dëmet aktuale, të veçanta, të rastësishme ose rrjedhimore) që dalin nga ose në lidhje me transaksionin e tillë.
 1. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
 • 1 TIPARET DHE SHËRBIMET E PORTALIT OFROHET “SIC ESHTET” DHE “SIC GJENDET” BAZA DHE PORTALI anë të kësaj shprehimisht poshtë çdo dhe të gjitha GARANCI, TË SHPREHUR OSE NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR TE NDONJE GARANCI TË KUSHTET, CILESI, jetëgjatësi, PERFORMANCA, saktësinë, besueshmërinë, SHITJES OSE PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Gjithë atyre garanci, përfaqësime, KUSHTET, NDËRMARRJET DHE KUSHTET JANË NËPËRMJET KËSAJ TË PËRJASHTUARA.
  7.2 PORTALI nuk merr përsipër përfaqësime OSE garanci për vlefshmërinë, saktësinë, korrektësinë, besueshmërinë, cilësinë, STABILITETIT, plotësinë apo VAZHDIMESINE e çdo informacioni të dhënë në ose përmes faqes.
  7.3 Çdo material shkarkohen ose përndryshe merret përmes faqes është bërë në zgjedhjen e vetme të secilit përdoruesit dhe rrezikut dhe çdo Përdoruesi është vetë përgjegjës për asnjë dëmtim të sistemit të tij kompjuterik ose humbje të të dhënave që mund të rezultojë nga shkarkim i çdo materiali të tillë. Asnjë këshilla ose informacion, qoftë me gojë ose me shkrim, të marra nga çdo anëtarët nga Portali ose nëpërmjet ose nga Portalin do të krijojë asnjë garanci nuk deklaruar shprehimisht këtu.
  7.4 Në asnjë rrethanë nuk do Portali të mbahen përgjegjës për një vonesë apo dështim apo përçarje e përmbajtjes apo shërbime të dorëzuar përmes faqes rezultuar direkt ose indirekt nga aktet e natyrës, forcat ose shkaqe përtej kontrollit të arsyeshëm, duke përfshirë pa kufizim, dështimet internet, kompjuter , telekomunikacionit apo ndonjë dështimet e tjera të pajisjeve, dështimet elektrike pushtetit, greva, kontestet e punës, trazirat, kryengritjet, trazirat civile, mungesat e punës apo materiale, zjarret, përmbytjet, stuhitë, shpërthime, luftës, veprimet qeveritare, urdhërat e brendshme ose gjykata e huaj ose tribunalet ose jo-performance e palëve të treta.
  7.5 Çdo Perdoruesi bie dakord të siguroj dhe të ruaj Portalin, filialet e saj, drejtorët, zyrtarët dhe punonjësit e padëmshme nga çdo dhe të gjitha humbjet, kërkesat, detyrimet (duke përfshirë shpenzimet ligjore në një bazë të plotë të dëmshpërblimit), të cilat mund të lindin nga përdorimi i përdoruesit të tillë e Faqes (duke përfshirë por jo kufizuar në shfaqjen e informacionit të përdoruesit të tillë në Portalin) ose nga shkelja e saj të ndonjë nga termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Çdo përdorues qe pajtohet se Portali nuk është përgjegjës dhe nuk ka përgjegjësi për të, për çdo material postuar nga të tjerët, duke përfshirë materiale shpifëse, fyese apo të paligjshëm dhe se rreziku i dëmeve nga materiale të tilla qëndron plotësisht me çdo Përdorues. Portali rezervon të drejtën; në atë shpenzimet e veta, për të marrë përsipër mbrojtjen ekskluzive dhe kontrollin e çdo çështje tjetër subjekt për dëmshpërblim nga ju, në të cilin rast ju do të bashkëpunojë me Portali në pohuar ndonjë mbrojtëse në dispozicion.
  7.6 Portali nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të veçantë, direkte, indirekte, ndëshkuese, të rastësishme ose rrjedhimore apo dëmet cilado qofshin (duke përfshirë por jo kufizuar në dëmet për humbjen e fitimeve apo kursimeve, ndërprerje të biznesit, humbjen e informacionit), qoftë në kontratë, neglizhenca, demtime, përgjegjësi të rreptë ose ndryshe ose çdo dëmtim tjetër që rezultojnë nga ndonjë nga këto:
 1. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
 • 1 Portali është pronar i vetëm ose licencuari i ligjshëm i të gjitha të drejtave në vend dhe të Portali përmbajtjen. Portalin dhe Kontenti Portalit mishërojnë sekretet tregtare dhe të drejtat e pronësisë intelektuale të mbrojtura me të drejtën e autorit në mbarë botën dhe ligje të tjera. Të gjitha Titulli, pronësisë dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në Portalin dhe Portali Përmbajtja do të mbetet me Portali, filialet e saj ose licensuesit e përmbajtjes Portali, siç mund të jetë rasti. Të gjitha të drejtat e pretenduara nuk e ndryshe sipas kësaj Marrëveshjeje ose nga Portali janë të rezervuara.
  8.2 “PORTALI”, “NJOFTIME24.AL,” dhe të ngjashme ikona dhe logot janë regjistruar marka tregtare ose marka tregtare ose marka të shërbimeve të Portali  në juridiksione të ndryshme dhe janë të mbrojtura me të drejtën e autorit në fuqi, markë tregtare dhe ligje të tjera të të drejtave të pronarit. Kopjimi i paautorizuar, modifikimin, përdorimi apo publikimi i këtyre shenjave është rreptësisht e ndaluar.
 1. TE PERGJITHSHME
 • 1 Kjo Marrëveshje dhe Kushtet e Privatesise përbëjnë gjithë marrëveshjen mes përdoruesit dhe Portali në lidhje me aksesin dhe përdorimin e Faqes, zëvendësuar ndonjë marrëveshjet e mëparshme me shkrim ose me gojë në lidhje me të njëjtën temë qe ka rëndësi.
  9.2 Portali dhe Perdoruesi janë kontraktorët e pavarur dhe nuk ka marrëdhënie agjenci, ortakëri, ndërmarrje të përbashkët, punonjës, punëdhënës ose franchiser-franchisee ka për qëllim ose të krijuar nga kjo Marrëveshje.
  9.3 Nëse ndonjë dispozitë këtu është mbajtur të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitë e tillë do të prekur dhe dispozitat e mbetura do të zbatohen.
  9.4 Titujt janë vetëm dhe në asnjë mënyrë të përcaktuar qëllime reference, kufi, interpretojnë ose përshkruajnë qëllimin dhe shkallën e seksionit të tillë.
  9.5 Portali për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dështimin për të vepruar në lidhje me çdo shkelje për anëtarët në bazë të këtyre termave dhe kushteve nuk do të heqë dorë këtë të drejtë nuk heq dorë drejtën Portali për të vepruar në lidhje me shkeljet e mëvonshme ose të ngjashme.
  9.6 Portali ka të drejtë të caktojë obligimet dhe detyrat e saj në këtë Marrëveshje dhe në çdo marrëveshje në lidhje me Shërbimet Premium për çdo person apo subjekt.
  9.7 Kjo Marrëveshje do të qeveriset nga ligjet e Shqiperise pa lidhje me konfliktin e dispozitave të ligjit. Palët e kësaj Marrëveshjeje paraqesë në juridiksionin ekskluziv të gjykatave të Tirane-Shqiperi.